Individuele werknemer

Struik Financial Consulting kan u als individuele werknemer bijstaan. Er zijn verschillende momenten in de carrière, en ook na de carrière, dat u als deelnemer keuzes kan of moet maken.

Met pensioen

Op een zeker moment wilt u met pensioen. Dat hoeft niet de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd te zijn, maar kan ook een eigen keuze zijn. Bijvoorbeeld eerder of wellicht zelfs later dan de AOW-leeftijd, dat laatste uiteraard in overleg met de werkgever. Voor welke keuzes staat de bijna-gepensioneerde op dat moment?

Vol- of deeltijd pensioen

Het lijkt vanzelfsprekend om op een zeker moment volledig te stoppen met werken en volledig met pensioen te gaan. Maar dat hoeft niet. Waarom zou u niet voor een deel met pensioen gaan en deels nog werken. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, zoals een geleidelijke gewenning aan een leven zonder verplichte werkzaamheden.

 

Welke pensioendatum?

Kies het moment dat u het beste uitkomt! Uiteraard gaat u dan samen met Struik Financial Consulting kijken of het financieel mogelijk is.

 

Pensioen aanpassen aan pensioendatum?

Als de ingangsdatum van uw pensioen niet gelijk is aan uw eigen pensioengerechtigde leeftijd, dan is er een inkomenshiaat. U ontvangt dan al pensioen terwijl u nog werkt of u bent met pensioen, terwijl u geen inkomen krijgt.

U kunt dit oplossen door de pensioenuitvoerder te vragen het pensioen ter vervroegen of uit te stellen.

Aanpassing van de ingangsdatum van het pensioen is geen verplichting en soms zelfs niet verstandig. Laat u hierover door Struik Financial Consulting adviseren!

Wel of geen partnerpensioen na de pensioendatum?

Heeft u een (huwelijks)partner, dan moet u op uw pensioendatum een besluit nemen of u al dan niet een partnerpensioen gaat verzekeren.

Het verzekeren van een partnerpensioen gaat gepaard met een lager ouderdomspensioen.

Ziet u af van partnerpensioen, dan heeft u wel schriftelijke instemming van uw (huwelijks)partner nodig.

Heeft u geen (huwelijks)partner en is in het reglement wel voorzien in een partnerpensioen? Dan kunt u dit opgebouwde partnerpensioen gebruiken om het ouderdomspensioen te verhogen.

Hoog/laag?

U heeft vast wel eens nagedacht over wat u wilt gaan doen na uw pensionering.

Droomt u er van om nog allerlei leuke dingen te doen?
Dan is het handig dat u daar wel inkomen voor heeft.

Een hoog/laag constructie kan dan een oplossing zijn. U krijgt dan de eerste periode (maximaal 10 jaar) een hogere uitkering en later een lagere. De lagere uitkering is minimaal 75% van de hogere uitkering.

De lagere uitkering is altijd lager dan uw oorspronkelijke uitkering zonder toepassing van de hoog/laag constructie.

Overigens is ook een laag/hoog constructie mogelijk, in de praktijk komt dit weinig voor.

 

AOW-compensatie?

Als uw persoonlijke pensioengerechtigde leeftijd eerder is dan de ingangsdatum van de AOW, dan heeft u te maken met een AOW-hiaat. De AOW zelf kan niet vervroegd worden.

Wilt u toch voor en na de AOW-ingangsdatum een min of meer gelijke uitkering? Dan mag u er voor kiezen de uitkering in de periode voor de AOW-ingangsdatum te verhogen met maximaal de uitkering van de AOW voor een echtpaar.

Uiteraard gaat dit ten koste van de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen, deze wordt lager.

 

Bedrag ineens opnemen?

Gaat u met pensioen? Dan kunt u er voor kiezen om 10% van de waarde van de toekomstige ouderdomspensioenuitkeringen in één keer te ontvangen. De keerzijde is dan natuurlijk wel dat u vanaf uw pensioenleeftijd 10% minder ouderdomspensioen krijgt.

Over dit bedrag ineens het volgende:

- Deze mogelijkheid geldt alleen als u op of na 1 juli 2023 met pensioen gaat. Gaat u eerder met pensioen of bent u al met pensioen? Dan geldt deze mogelijkheid niet.

- Uiteraard moet u loon- en inkomstenbelasting betalen over het bedrag ineens.

- Gaat u met pensioen op uw AOW-leeftijd? Dan kunt u er ook voor kiezen het bedrag ineens uit te laten keren in het volgende kalenderjaar, in de maand februari. Dit kan gunstig zijn in verband met belastingen en toeslagen. U moet de keuze om dat te doen wel vóór uw pensioendatum maken en uw uitkering wordt vanaf het begin met 10% verlaagd. Het bedrag ineens blijft als een tegoed bij de pensioenuitvoerder staan.

- U kunt  er niet voor kiezen het bedrag ineens te combineren met een hoog/laag constructie.

- Het partnerpensioen wordt door deze keuze niet verlaagd, tenzij uit het reglement blijkt dat het partnerpensioen een percentage is van het ouderdomspensioen.

- Het is belangrijk dat u zich goed laat adviseren voordat u een keuze maakt. Struik Financial Consulting kan u hierbij behulpzaam zijn.

Bij een beschikbare premieregeling:

Heeft u een beschikbare premieregeling en gaat u met pensioen?

Dan moet u het opgebouwde kapitaal omzetten in een levenslange periodieke uitkering. Naast de mogelijkheden en keuzes die hiervoor genoemd zijn, zijn er nog twee zaken waar u keuzes mag maken.

Vast of variabel

U kunt kiezen voor een vaste uitkering. U krijgt dan een uitkering die van tevoren vast staat. U weet precies waar u aan toe bent. Hier zitten wel twee nadelen aan vast.

Ten eerste is de uitkering afhankelijk van de marktrente op het moment van ingang van de uitkering. En de rente is nu laag. Gaat de rente later omhoog, dan profiteert u daar niet meer van.

Ten tweede is er geen indexatie. Bij een (hoge)inflatie kunt u steeds minder kopen voor uw uitkering.

U kunt ook kiezen voor een variabele uitkering. In dat geval wordt het aanwezige pensioenkapitaal (opnieuw) belegd. De uitkering wordt dan afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het beleggingsresultaat. Elk jaar krijgt u een andere uitkering, die kan lager of hoger worden.

Welke pensioenuitvoerder?

U heeft een pensioenkapitaal opgebouwd, die moet worden omgezet in een uitkering.

U mag zelf kiezen bij welke pensioenuitvoerder dat moet worden ondergebracht. Heeft u een keuze gemaakt,dan vraagt u de huidige uitvoerder om het kapitaal over te maken naar de pensioenuitvoerder van uw keuze.

Bent u nu bij een premiepensioeninstelling (PPI) dan moet u sowieso overstappen als u een vaste uitkering wilt omdat een PPI dit niet mag uitvoeren.

In de meeste gevallen moet u ook overstappen als u een variabele uitkering wenst omdat de meeste PPI’s die ook niet aanbieden.

Heeft u meerdere pensioenkapitalen bij meerdere pensioenuitvoerders? Dan kunt u ervoor kiezen om alles bij elkaar te brengen zodat u één uitkering krijgt.

Met ontslag

Gaat u met ontslag, al dan vrijwillig? Dan heeft dat invloed op uw financiële situatie, ook op uw pensioensituatie.

Zaken zoals een eventuele ontslagvergoeding, de nieuwe werkgever met de pensioenregeling (als die aanwezig is) en waardeoverdracht hebben allemaal invloed op uw pensioensituatie.

Arbeidsongeschikt

Bent u arbeidsongeschikt? Geheel of gedeeltelijk? En bent u na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt?

Dan krijgt u met het UWV te maken die gaat kijken of u een WIA-uitkering krijgt en zo ja, wat voor uitkering.

Daarnaast kunt u te maken krijgen met aanvullende uitkeringen en met premievrijstelling van premiebetaling voor uw pensioenregeling.

Overlijden

Als nabestaande partner of als nabestaande kind word je bij een overlijden plotseling geconfronteerd met allerlei financiële zaken, zoals de pensioenregeling. Wat is er geregeld voor de nabestaanden? Zijn er nog keuzes te maken? Wat moet ik allemaal doen?

Struik Financial Consulting kan de nabestaande ontzorgen door bijvoorbeeld te helpen met het opvragen van de juiste uitkeringen.

Einde of begin relatie/huwelijk

Gaat u trouwen? Of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Of wellicht gaat u samenwonen, al dan niet vastgelegd in een notariële acte.

Misschien heeft u een relatie, maar komt daar een einde aan.

Bovenstaande heeft in veel gevallen invloed op uw pensioenvoorziening. Maar u heeft daar zelf ook keuzemogelijkheden, uiteraard in overleg met uw (ex-)partner.

Laat u daarover grondig en tijdig voorlichten door Struik Financial Consulting

Keuzemogelijkheden tijdens deelname

Aanvullende verzekeringen

Soms is het mogelijk extra verzekeringen te sluiten. Dit hangt af van de opties die uw werkgever c.q. pensioenuitvoerder mogelijk heeft gemaakt. Dit kan gaan om het zogenaamde Anw-hiaat, maar ook om WGA-hiaat en WIA-excedent.

 

Beleggingen

Bij beschikbare premieregelingen is het vaak mogelijk om zelf keuzes te maken met betrekking tot beleggingen. Standaard wordt het belegd in een zogenaamde lifecycle. Hier zit een bepaald risico aan verbonden en ook een specifiek periode waar binnen risico’s tot de pensioendatum worden afgebouwd.

Vaak is het mogelijk om een andere lifecycle te kiezen. Eentje met minder of juist meer risico.

Soms kan een deelnemer helemaal het stuur overnemen en helemaal zelf keuzes maken uit het aanbod van beleggingsfondsen zoals de pensioenuitvoerder dat beschikbaar stelt.

Tenslotte is het soms nog mogelijk direct na betaling van de premie een vaste uitkering aan te kopen zonder dat eerst te beleggen.

Allemaal keuzes die consequenties hebben op uw uiteindelijke pensioenuitkering en waarvoor goed advies door Struik Financial Consulting van belang is.

 

Extra pensioenpremie

Als de fiscale ruimte daarvoor aanwezig is, zal de pensioenuitvoerder soms de mogelijkheid geven om extra pensioenpremie te betalen zodat de uitkering te zijner tijd hoger wordt.

De pensioenuitvoerder belast de werkgever met deze extra premie, waarna de werkgever de extra premie in mindering brengt van het brutosalaris van de werknemer.

Hoeveel extra premie gestort wordt, hangt af van de (fiscale) mogelijkheden, de financiële mogelijkheden van de deelnemer en de pensioenambities.

Profielfoto van Alex Struik

Advies bij verzekeringen ?

Plan een gesprek in voor de mogelijkheden