Kennisbank

Er zijn veel pensioentermen waarvan de betekenis misschien niet duidelijk is of waar u wellicht nooit van heeft gehoord. In dit overzicht vindt u de uitleg.
ANW
Alle ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. Verder zij die voor de Nederlandse overheid in het buitenland werken of Nederland vertegenwoordigen bij een internationale organisatie.
This is some text inside of a div block.
ANW hiaat
Synoniem voor een tijdelijk partnerpensioen, in aanvulling op of in plaats van de ANW-uitkering. Dit is soms een onderdeel van een pensioenregeling.
This is some text inside of a div block.
ANW hiaat ingangsmoment
De ANW-hiaat uitkering gaat in op het moment dat een verzekerde komt te overlijden en een en een partner heeft die voldoet aan de partnerdefinitie van het pensioenreglement.
This is some text inside of a div block.
ANW hiaat looptijd
De uitkering eindigt als: - De nabestaande de AOW-leeftijd heeft bereikt - De nabestaande overlijdt
This is some text inside of a div block.
ANW hiaat partner uitkering
De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van de toezegging conform het pensioenreglement en eventueel de door de deelnemer gemaakte keuzes. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van het inkomen van de nabestaanden
This is some text inside of a div block.
ANW hiaat uitkering
De uitkering start meestal direct na het overlijden van de deelnemer. Vindt het overlijden plaats na uitdiensttreding of na pensionering dan vindt er geen uitkering plaats.
This is some text inside of a div block.
ANW hiaat verzekerden
Indien het verplicht onderdeel van de pensioenregeling is, zijn dat alle deelnemers met een partner die ook voor het gewone partnerpensioen in aanmerking komen. Indien het een vrijwillig onderdeel is, geldt als extra voorwaarde dat er sprake moet zijn van actieve aanmelding door de deelnemer.
This is some text inside of a div block.
ANW ingangsmoment
De Anw-uitkering gaat in op het moment dat een verzekerde komt te overlijden en een partner of kinderen achterlaat.
This is some text inside of a div block.
ANW looptijd
De uitkering eindigt als: - Het jongste kind 18 jaar is geworden - De nabestaande de AOW-leeftijd heeft bereikt - De nabestaande in het huwelijk treedt of is gaan samenwonen - De nabestaande niet langer ten minste 45% arbeidsongeschikt is - De nabestaande overlijdt
This is some text inside of a div block.
ANW partners onderscheid
De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwde of ongehuwde partners. Wel moet de ongehuwde partner aan bepaalde voorwaarden voldoen, met name moet er sprake zijn van samenwonen en zorg voor elkaar hebben.
This is some text inside of a div block.
ANW verzekerden
De wet die de uitkering regelt die de overheid tijdelijk (onder voorwaarden) verstrekt aan partners of kinderen van overledenen.
This is some text inside of a div block.
ANW wezenuitkering
De kinderen van een overleden verzekerde krijgen een zelfstandige wezenuitkering als zij geen ouders (meer) hebben. Ook als de nog in leven zijnde ouder is ontzet uit het ouderlijk gezag of voogdij ontvangen de kinderen een zelfstandig wezenpensioen.De wezenuitkering eindigt op de 16e verjaardag. Is het kind ten minste 45% arbeidsongeschikt, dan loopt de uitkering door tot leeftijd 18. Is het kind studerend of verzorgt het minimaal voor 19 uur per week het huishouden, dan loopt het door tot leeftijd 21.
This is some text inside of a div block.
AOW
Algemene Ouderdomswet. De wet die de uitkering regelt die de overheid verstrekt aan gepensioneerden.
This is some text inside of a div block.
AOW hoogte
De hoogte van de AOW-uitkering is 50% van nettominimumloon voor een gehuwde en 70% van het nettominimumloon voor een alleenstaande. Wilt u de actuele uitkering weten? Kijkt u dan op www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen U kunt de bedragen ook zien op uw eigen pensioenoverzicht in het pensioenregister bij www.mijnpensioenoverzicht.nl
This is some text inside of a div block.
AOW ingangsmoment
De ingangsdatum van de AOW-uitkering is afhankelijk van de geboortedatum van de verzekerde. De AOW-ingangsdatum staat tot en met 2027 vast. Voor latere jaren wordt de ingangsdatum steeds 5 jaar van tevoren vastgesteld. De AOW-leeftijd kan elk jaar met 3 maanden worden verhoogd, afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Wilt u weten wanneer uw AOW ingaat of wanneer naar verwachting uw AOW ingaat. Kijkt u dan op www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd
This is some text inside of a div block.
AOW looptijd
De uitkering eindigt bij overlijden van de gepensioneerde.
This is some text inside of a div block.
AOW verzekerden
Alle ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen die in Nederland loonbelastingplichtig zijn. Woont u of heeft u een bepaalde periode buiten Nederland gewoond en heeft u de verzekering niet vrijwillig voortgezet? Dan wordt u AOW-uitkering voor elk buitenlands jaar met 2% verlaagd.
This is some text inside of a div block.
Arbeidsongeschiktheids percentage
Het percentage inkomen dat je niet meer kunt verdienen als gevolg van arbeidsongeschiktheid, vast te stellen door het UWV. Bij een percentage van bijvoorbeeld 40% ben je volgens het UWV slechts in staat om 60% van je oorspronkelijke inkomen te verdienen.
This is some text inside of a div block.
Bedrijfstakpensioenfonds
Pensioenfonds waarbij een specifieke groep werkgevers met hun werknemers zich kan of moet aansluiten. Meestal is er sprake van een verplichting. Of een werkgever zich moet aansluiten wordt beschreven in de verplichtstellingsbeschikking.
This is some text inside of a div block.
Beleggingshorizon
De tijdsduur tussen het moment van beleggen en de verkoop van beleggingen. Een deelnemer van 25 jaar die naar verwachting pas op zijn 70ste zijn pensioengeld gaat gebruiken heeft dus een beleggingshorizon van 45 jaar.
This is some text inside of a div block.
Beschikbare premie
De premie die door werkgever en werknemer wordt betaald in het kader van een beschikbare premieregeling.
This is some text inside of a div block.
Beschikbare premieregeling
Pensioenregeling waarbij de in te leggen premie de basis is voor de pensioentoezegging. De hoogte van de uitkering is niet gegarandeerd. Uitsluitend de hoogte van de premie staat vast en wordt weergegeven in het pensioenreglement.
This is some text inside of a div block.
DGA
Directeur Grootaandeelhouder. Persoon die (mede)eigenaar en tevens werknemer van een BV of NV is. Voor verschillende wetten gelden er verschillende regels wie als DGA worden aangemerkt. Belangrijk daarbij zijn het percentage aandelen, de mate van stemrecht, of een DGA tegen zijn eigen wil kan worden ontslagen.
This is some text inside of a div block.
Deelnemer
Een werknemer die deelneemt aan een pensioenregeling.
This is some text inside of a div block.
Doorsneepremie
De gemiddelde premie bij een pensioenfonds. Deze wordt berekend door alle leeftijdsafhankelijke premies (en kosten) te delen door de som van alle pensioengrondslagen. Door toepassing van een doorsneepremie vindt er een herverdeling plaats tussen jong en oud.
This is some text inside of a div block.
Eigen bijdrage
Synoniem voor werknemersbijdrage.
This is some text inside of a div block.
Eindloonregeling
Pensioenregeling waarbij de uitkering wordt berekend op basis van het product van opbouwpercentage, aantal dienstjaren en de laatste pensioengrondslag.
This is some text inside of a div block.
Franchise
Het deel van het salaris dat niet in aanmerking komt voor pensioenopbouw, als gevolg van het feit dat er ook sprake is van een AOW-uitkering. Meestal is de franchise afgeleid van de AOW. De wet kent een minimale franchise die gehanteerd moet worden, deze bedraagt 100/75 van de AOW-uitkering voor één gehuwd persoon. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel. De minimum-franchise voor 2022 bedraagt € 14.802
This is some text inside of a div block.
Gewezen deelnemer
Een persoon die vroeger heeft deelgenomen aan een pensioenregeling, dan wel een gepensioneerde
This is some text inside of a div block.
Halfwees
Kind van (gewezen) deelnemer dat als gevolg van overlijden van één ouder, slechts één ouder over heeft
This is some text inside of a div block.
Heffingskorting
In het Nederlandse stelsel voor de inkomstenbelasting worden de inkomsten verdeeld over 3 boxen. Over deze inkomsten wordt per box belasting geheven. Over het geheel aan berekende belasting wordt vervolgens een korting toegepast, de zogenaamde heffingskorting. Er zijn verschillende heffingskortingen, afhankelijk van omstandigheden.
This is some text inside of a div block.
Indexatie
Verhoging van de uitkering (of aanspraak) om zodoende de inflatie (deels) bij te houden
This is some text inside of a div block.
Inflatie
Ander woord voor geldontwaarding. Als de inflatie bijvoorbeeld 10% is, dan zijn de kosten van een gemiddeld pakket aan goederen en diensten 10% hoger geworden. Had je eerst nog genoeg aan € 100 om zo’n pakket te kopen, met 10% inflatie heb je € 110 nodig. Blijft je inkomen hetzelfde dan is de consequentie dat je minder kunt kopen.
This is some text inside of a div block.
Invaren
Term die gebruikt wordt om aan te geven dat aanspraken onder een oud systeem door middel van waardeoverdracht onder een nieuwe systeem worden gebracht. Na het invaren gaan de voorwaarden en regels van het nieuwe systeem gelden.
This is some text inside of a div block.
Kapitaalovereenkomst
Overeenkomst aangaande pensioen waarbij de werkgever een toezegging doet om een kapitaal van een bepaalde hoogte te financieren. Dit kapitaal wordt op de pensioendatum omgezet in een periodieke uitkering.
This is some text inside of a div block.
Korting
Ander woord voor “verlaging”. Een pensioen wordt gekort als de aanspraak of uitkering lager wordt.
This is some text inside of a div block.
Leeftijdsafhankelijke premie
Premie die afhankelijk is van de leeftijd. Bij een middelloonregeling of eindloonregeling zal de verzekeraar een premie uitrekenen die oploopt met de leeftijd. Bij een beschikbare premieregeling is het in het stelsel tot 2023 gebruikelijk de premie afhankelijk te maken van de leeftijd, waarbij het premiepercentage elke 5 jaar stijgt.
This is some text inside of a div block.
Levensverwachting
Het aantal jaren dat een persoon vanaf een bepaald leeftijd nog leeft, gebaseerd op statistische waarnemingen.
This is some text inside of a div block.
Life cycle
Een manier van beleggen waarbij het te nemen risico mede afhankelijk is van de beleggingshorizon. Bij een kortere horizon wordt het risico afgebouwd door het aandeel zakelijke waarden te verminderen
This is some text inside of a div block.
Lijfrente
Voorziening voor de oude dag, buiten de werkgever om. Premie is (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
This is some text inside of a div block.
Lijfrentekapitaal
Het kapitaal dat op de ingangsdatum van de lijfrente beschikbaar komt. Dit kapitaal is de som van de ingelegde premie en het netto rendement. Het kapitaal wordt als rekeneenheid gebruikt om de hoogte van de lijfrente-uitkering vast te stellen.
This is some text inside of a div block.
Middelloonregeling
Pensioenregeling waarbij de uitkering wordt berekend op basis van het product van opbouwpercentage, aantal dienstjaren en de gemiddelde pensioengrondslag.
This is some text inside of a div block.
Nabestaandenpensioen
Algemene term voor partnerpensioen en wezenpensioen
This is some text inside of a div block.
Onderdekking
Een situatie bij een pensioenfonds waarbij de verhouding tussen de verplichtingen (de waarde van de toekomstige uitkeringen) en de bezittingen minder dan 100% is
This is some text inside of a div block.
Opbouwverzekering
Type verzekering die na beëindiging van de verzekering nog waarde heeft. Hier kunnen dus ook na beëindiging nog uitkeringen uit voortvloeien
This is some text inside of a div block.
Oudedagsreserve
Balanspost op de balans van een zelfstandig ondernemer. Deze balanspost leidt tot een besparing op de inkomstenbelasting. De bedoeling is vanuit deze balanspost lijfrentepremies te financieren, uiterlijk op de datum waarop de onderneming wordt beëindigd.
This is some text inside of a div block.
Oudedagsvoorziening (ODV)
Pensioenvoorziening op de balans van een BV of NV dat is ontstaan nadat de commerciële balanspost voor Pensioen in Eigen Beheer is verlaagd tot de fiscale balanspost.
This is some text inside of a div block.
Ouderdomspensioen
Een periodieke levenslange uitkering vanuit een pensioenuitvoerder, die start op de pensioendatum
This is some text inside of a div block.
Overlijdensrisicoverzekering
Voorziening voor overlijden waarbij na overlijden aan de nabestaande één of meerdere uitkeringen worden verstrekt, buiten de werkgever om
This is some text inside of a div block.
Partnerpensioen
Een periodieke levenslange uitkering voor een partner vanuit een pensioenuitvoerder, die start op de overlijdensdatum van de (gewezen) deelnemer
This is some text inside of a div block.
Pensioen gerechtigde leeftijd
De leeftijd waarop iemand recht op pensioen heeft. In het algemeen wordt gedacht dat dit gelijk is aan de AOW-ingangsdatum. Iemand mag ook eerder met pensioen gaan of later. Iedere ingangsdatum kent echter wel zijn eigen voorwaarden en kent zijn eigen rekenregels.
This is some text inside of a div block.
Pensioen in Eigen Beheer
Tot 1 juli 2017 was het mogelijk dat de DGA een pensioenvoorziening op de balans van de onderneming zette. Voor zover het Pensioen in Eigen Beheer nog bestaat heeft dat alleen betrekking op de toezegging tot 1 juli 2017.
This is some text inside of a div block.
Pensioenfonds
Uitvoerder van pensioenregelingen, waarbij specifieke regels gelden
This is some text inside of a div block.
Pensioengevend salaris
Het jaarsalaris dat door de werkgever wordt opgegeven als basis voor de pensioenopbouw. Afhankelijk van de afspraken kan bijvoorbeeld de 13e maand of de bonus buiten beschouwing worden gelaten
This is some text inside of a div block.
Pensioengrondslag
Het deel van het salaris dat wel in aanmerking komt voor pensioenopbouw, namelijk het pensioengevend salaris minus de franchise
This is some text inside of a div block.
Pensioenkapitaal
Het kapitaal dat beschikbaar is voor financiering van een ouderdoms- en/of partnerpensioen en dat is ontstaan door werknemers- en werkgeversbijdrages en rendement
This is some text inside of a div block.
Pensioenregister
De website onder de naam www.mijnpensioenoverzicht.nl waarin pensioenuitvoerders en de overheid samenwerken om een volledig overzicht van uw pensioenaanspraken te verkrijgen.
This is some text inside of a div block.
Pensioenuitvoerder
Een pensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een verzekeraar die de pensioenregeling namens de werkgever uitvoert
This is some text inside of a div block.
Premiegrondslag
Term die gebruikt wordt bij de bepaling van de voor de inkomstenbelasting aftrekbare premie. Het is de som van alle inkomsten die volgens de Wet op de Inkomstenbelasting daarvoor in aanmerking komen verminderd met een franchise. De premiegrondslag is gemaximeerd.
This is some text inside of a div block.
Premieovereenkomst
Overeenkomst betreffende pensioen, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, waarbij de enige toezegging die de werkgever doet de premie is.
This is some text inside of a div block.
Premiepensioeninstelling
Uitvoerder van uitsluitend beschikbare premieregelingen, waarbij specifieke regels gelden
This is some text inside of a div block.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Een verzekering die zorgdraagt voor (gedeeltelijke) voortzetting van de pensioenopbouw als er sprake is van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Hierdoor hoeven werkgever en werknemer geen of minder premies te betalen
This is some text inside of a div block.
Regeling Vervroegde Uittreding (RVU)
Regeling die de werkgever overeenkomt met de werknemer om eerder met pensioen te gaan. Een regeling die verder gaat dan wat fiscaal gezien mag, wordt door de fiscus als bovenmatig gezien en wordt daarom belast met extra loonbelasting.
This is some text inside of a div block.
Risico verzekering
Type verzekering die na beëindiging van de verzekering geen waarde heeft. Dit in tegenstelling tot een opbouwverzekering.
This is some text inside of a div block.
Shoprecht
Het recht van een gepensioneerde om in bepaalde situaties uitsluitend op de pensioendatum, het pensioenkapitaal over te brengen naar een andere pensioenuitvoerder teneinde hem de uitkeringen te laten verzorgen
This is some text inside of a div block.
UWV
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Voert onder andere de WIA uit.
This is some text inside of a div block.
Uitkeringsovereenkomst
Pensioenregeling waarbij de hoogte van de pensioenuitkering de basis is voor de pensioentoezegging. De hoogte van de uitkering wordt berekend aan de hand van een in het pensioenreglement vastgelegde formule
This is some text inside of a div block.
VUT
Vervroegde Uittreding. Regeling van voor 2006 waarbij de werkgever een regeling overeenkwam met de werknemer om eerder dan de reguliere pensioenleeftijd te stoppen met werken.
This is some text inside of a div block.
Variabele uitkering
Uitkering vanuit een pensioenkapitaal waarbij van te voren niet vaststaat wat de hoogte van de uitkering is, deze is mede-afhankelijk van de beleggingsresultaten van het resterende pensioenkapitaal
This is some text inside of a div block.
Vaste premie
Bij een vaste premie wordt de premie per deelnemer vastgesteld als een voor iedereen gelijk percentage van de pensioengrondslag. Dit is anders dan een doorsneepremie, bij een vaste premie vindt er geen herverdeling plaats.
This is some text inside of a div block.
Vaste uitkering
Uitkering vanuit een pensioenkapitaal waarbij van te voren vaststaat wat de hoogte van de uitkering is.
This is some text inside of a div block.
Verzekeraar
Uitvoerder van pensioenregelingen, waarbij specifieke regels gelden
This is some text inside of a div block.
WIA
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet regelt het inkomen bij arbeidsongeschiktheid van werknemers, met een wachttijd van 2 jaar
This is some text inside of a div block.
Waardeoverdracht
Overdracht van pensioenaanspraken of pensioenkapitaal van de ene uitvoerder naar de andere
This is some text inside of a div block.
Wees
Kind van (gewezen) deelnemer dat als gevolg van overlijden van de ouder(s) geen ouders meer heeft
This is some text inside of a div block.
Werknemersbijdrage
Bedrag dat de werknemer betaalt als bijdrage aan de pensioenregeling, al dan niet vrijwillig. Bedrag wordt ingehouden op het brutosalaris
This is some text inside of a div block.
Wezenpensioen
Een periodieke tijdelijke uitkering voor een wees of halfwees vanuit een pensioenuitvoerder, die start op de overlijdensdatum van de (gewezen) deelnemer en eindigt op een vastgestelde leeftijd (of bij overlijden van de (half)wees).
This is some text inside of a div block.
Zware beroepen regeling
Dit is geen wettelijke term, maar een term die in het algemeen spraakgebruik wel wordt gebruikt en verwijst naar de RVU-regeling
This is some text inside of a div block.
Profielfoto van Alex Struik

Hoe is het met uw pensioen?

Maak een eerste vrijblijvende afspraak.